Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Jana Kantego w Niegosławiu powołany został 22 IV 2005 r. Zadania Zespołu obejmują szeroki zakres działania:

Mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia poprzez modlitwę, słowo i czyn,

W miarę możliwości pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb pomocy charytatywnej na terenie parafii – współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym chorym, niepełnosprawnym, starszym, rodzinom wielodzietnym, osobom ubogim i przeżywającym inne trudności.

Caritas Parafialna jest jednostką prawną. Realizuje również zadania zlecone przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i włącza się w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas Polska m.in. pomoc dla ofiar różnych kataklizmów: trzęsień ziemi czy powodzi.

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas pełnią swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek czysto chrześcijańskiej miłości bliźniego.

W 2013 r. Parafialna Caritas przystąpiła do Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej „PEAD”. Dary żywnościowe były wydawane wiosną i jesienią. Pomocą objętych było 120 osób. W roku 2014 Parafialna Caritas przystąpiła do programu „EMBARGO” – gdzie przekazywane były owoce i warzywa dla najuboższych.