Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych

Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych odbywa się w dekanacie raz w roku XII – II w parafii NSPJ w Trzebiczu.

Minimalna ilość spotkań to dziesięć. Czas formacji nie powinien być krótszy niż trzy miesiące. Po odbytej formacji uczestnikom wystawia się diecezjalne zaświadczenie.

Skrócenie formacji jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wydziału Nauki Katolickiej.

Miejsce i czas

Miejsce i czas bierzmowania Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Katedrze w czerwcu, w Konkatedrze w grudniu oraz w parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie w marcu. Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na godzinę przed rozpoczęciem Mszy świętej. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgię, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu. Po zakończonej Mszy św. bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu. Parafia bierzmowania dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej.